मुख्य पृष्ठ प्रस्तावना गतिविधियाँ फोटो गैलेरी निविदा सूचना का अधिकार सामान्य प्रश्न सम्पर्क सूत्र
आयुष केन्द्र
 

Setting of ISM & H wings in district allopathic hospitals outdoor as well as indoor, Establishment of Specilized therapy Centre for panchkarma or Regimental Therapy of Unani or Siddha or Yoga & Naturopatthy and Speciality Clinic of ISM&H system specific out

क्र.
जिला
आयुष विन्ग
स्पेशेलाईज्ड थेरेपी सेंटर
स्पेशिलिएटी क्लिनिक
कबीरधाम
1 कबीरधाम जिला अस्पताल, कवर्धा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पडंरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोहारा
जाँजगीर-चॉपा
2 जाँजगीर-चॉपा जिला अस्पताल, जाँजगीर बी. डी. एम. अस्पताल, चॉपा सीटी औषधालय, अकलतरा
कोरिया
3 कोरिया जिला अस्पताल, बैकुण्ठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनेद्रंगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खड़गवा
रायपुर
4 रायपुर जिला अस्पताल, टाटीबंध सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धरसीवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अभनपुर
सरगुजा
5 सरगुजा जिला अस्पताल, अम्बिकापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरजपुर सीटी औषधालय, अकलतरा
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,
वाड्रफनगर
कोरबा
6 कोरबा इदिरा गाँधी जिला अस्पताल,
कोरबा
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटघोरा Nil
रायगढ़
7 रायगढ़ किरोडीमल जिला अस्पताल, रायगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुसौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , बडे-भण्डार
धमतरी
8 धमतरी जिला अस्पताल, धमतरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मगरलोड़
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगरी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुरुद
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुजरा
महासंमुद
9 महासंमुद जिला अस्पताल, महासमुद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,
सरायपाली
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,
बागबहरा
दुर्ग
10 दुर्ग पाण्डुरंग रामाराव, डोगावकर
जिला चिकित्सालय, दुर्ग
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलोद नया प्राथमिक स्वास्थ्य
केन्द्र, भिलाई-3
उत्तर बस्तर काँकेर
11 उत्तर बस्तर
काँकेर
जिला अस्पताल, काँकेर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,
भानुप्रतापपुर
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चर्मा
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अंतागढ़
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनेली
कनहार
जशपुर
12 जशपुर जिला अस्पताल, जशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगीचा
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पत्थलगाँव
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तपकरा
राजनदगाँव
13 राजनांदगांव जिला अस्पताल, राजनांदगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घुमका
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोगरगॉव
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोगरगॉव
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरागढ़
Nil
बस्तर
14 बस्तर महारानी अस्पताल, जगदलपुर Nil प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोण्डागॉव
(बस्तर)
दक्षिण बस्तर, दंतेबाडा
15 दक्षिण बस्तर, दंतेबाडा जिला अस्पताल, दंतेवाड़ा Nil सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गीदम
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुआकोण्डा
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुकमा
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोन्टा
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बीजापुर
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भैरमगढ़
बिलासपुर
16 बिलासपुर Nil सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मस्तुरी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुगेली
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पेड्रा
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटा
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौरेला
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिल्हा

संचालनालय
आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,
यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ
  Copyright © 2008-2009 DISMH. All right reserved.